photography by William Neal

Ruben Perez, Karina Perez & Kari