photography by William Neal

Sandro Freitas, Miriam Pazos