photography by Jason Acton

Ashton McGee, Kristi Sanchez